Visie en missie Stichting WIEL

Bij Stichting WIEL draait het om welzijn van alle inwoners uit de gemeente Elburg. De kwaliteit van het leven en de leefbaarheid van de kernen zijn belangrijke uitgangspunten.

  • WIEL biedt een breed pakket producten op het gebied van ouderenwerk, jongerenwerk, breedtesport, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk. Verder coördineert WIEL de maatschappelijke stages, worden activiteiten ontplooid voor mensen met een beperking en wordt ingezet op een stimulerend lokaal sportbeleid. Uiteraard is WIEL ook betrokken (direct en indirect) bij initiatieven op buurt- en wijkniveau.
  • Er wordt gewerkt met een basis welzijnspakket, maar WIEL staat open voor actuele ontwikkelingen en signalen en behoeften vanuit de maatschappij en vanuit de overheid.
  • WIEL bemiddelt, adviseert, signaleert, initieert en werkt als aanjager. WIEL speelt een belangrijke (verbindende) rol in de keten van welzijnswerk en hulpverlening.
  • WIEL werkt in beginsel vanuit de directe of indirecte vraag van de (georganiseerde) burger. Activiteiten en projecten moeten dan ook aansluiten bij behoeftes die er zijn in de samenleving.
  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) draagt ertoe bij dat alle burgers kunnen participeren in de samenleving. De gemeente Elburg, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze wet, besteedt vele taken uit aan Stichting WIEL.
  • WIEL heeft zich ontwikkeld tot een stabiele organisatie waar mensen op kunnen bouwen. Ook voor de toekomst blijft WIEL het belangrijk vinden om iedere persoon die met zijn of haar specifieke problemen bij WIEL aanklopt, te behandelen als individu.